Dětský ráj
ÚVOD KATALOG AKCE SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
Marie Uhlířová
Adresa
Trnava 208
Trnava
76318
Čr
01319728
nejsme plátci DPH
.

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

. . .

I. Obsah a účel dokumentu
1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých mými klienty a zájemci o spolupráci, za účelem nákupu zboží na www.detskyrajzlin.cz
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation). Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.
4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
Marie Uhlířová Trnava 208 Trnava 76318 IČ 01319728 (dále jen „Správce“)
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku.
Kontaktní e-mail: uhlirova.marie@email.cz

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
Zpracovávám především údaje, které mi sami poskytnete. Týká se to údajů, které mi předáte při osobní schůzce, po telefonu, e-mailem nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes FB messenger, Skype a další komunikační aplikace). Pokud spolu uzavřeme spolupráci, zpracovávám i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.
Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez jejich poskytnutí v zásadě (v případě spolupráce) nemohu provést dokončení objednávky. Stejně tak bez sdělení adresy není možné doručit zboží, bez zadání e-mailu posílat informace o novinkách apod.
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:
Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail
B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:
Nezpracovávám citlivé osobní údaje.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
A. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ (u podnikatelů), údaje o dodaném zboží/službě.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.
B. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:
• Při prodeji dětského secondhandu dbám na spokojenost zákazníků. Za tímto účelem jako oprávněný zájem deklaruji zpracování osobních údajů pro vzájemnou komunikaci, předávání informací o novinkách ve zboží, slevových akcích apod. Za tímto účelem zpracovávám tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu.
• Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
C. Zpracování osobních údajů pro účely registrace
Pro nákup na www.detskyrajzlin.cz je prvním krokem registrace do systému.
Zpracovávám k zajištění registrace (vyplnění formuláře) tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození, e-mail, telefon, ičo

E. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely
Jen s vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace mého podnikání, služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z pořádaných živých akcí.
Před tím, než mi váš souhlas udělíte, vás vždy budu informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní a při odesílání fyzických produktů i přepravce. Se zpracovateli uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů poskytnu na vyžádání.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mne, můžete mne kontaktovat na e-mailu uhlirova.marie@email.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na příslušných stránkách zabývajících se GDPR, či ochranou osobních dat a údajů. Toto první znění dokumentu je účinné od 25.5.2018.

V Trnavě dne 21.5.2018

Marie Uhlířová

.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ